, , , ,

وبینار سخنرانی های علمی روانشناسی اجتماعی پزشکی در مرکز روانشناسی سیمیا کرج

همایش روانشناسی اجتماعی پزشکی

 

دکتر امیری مقدم شیروان ازاده دکتر بنی اسدی فاطمه دکتر اسانی لیلا
دکتر خلیفه سلطانی فخری السادات دکتر جهانگیر راد میترا دکتر امیری مهری
دکتر دیباییان شهرزاد دکتر شهنوازی عبدالواحد دکتر بهروان سکینه
دکتر سلیمانی کوروش دکتر عباس ابادی سمیه سادات دکتر پاکدل هادی
دکتر عبداللهی اصغر دکتر فتحعلی خانی مونا دکتر حاجات نیا بهمن
دکتر عبدلی فرانک دکتر کمالی نژاد فرشید دکتر حسین پورکوهشاهی محمود
دکتر فرهادی ناورود سعید دکتر کوهی کمالی شیوا دکتر صادق زاده مفرد زهرا
دکتر قربانی مریم دکتر مظفری پور علی دکتر فاریابی منوچهر
دکتر منشی ازغندی علیرضا دکتر مولوی عباس دکتر موسوی تیله بنی میرعون
دکتر نجاتی مصطفی دکتر مومن پور سمانه  
دکتر هدایتی معصومه دکتر هاشم زاده سعید  

سخنرانان (دکتری روان شناسی سلامت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلسله سخنرانی های روانشناسی اجتماعی پزشکی

 

نام  و نام خانوادگی عنوان مقاله تاریخ ارایه ساعت ارایه
دکتر امیری مقدم شیروان ازاده 10  –  نهادهای دراماتورژی متمدن، جایگا ه اجتماعی و نابرابری های سلامت

Norbert Elias and Erving Goffman: Civilised-Dramaturgical

Bodies, Social Status and Health Inequalities

   
دکتر خلیفه سلطانی فخری السادات – 2- هریت مارتینو و شارلت پرکینزگیلمن: زنان فراموش شده در مطالعۀ جنسیت و سلامتی

Harriet Martineau and Charlotte Perkins Gilman: Forgotten

Women in the Study of Gender and Health

   
دکتر دیباییان شهرزاد 25-  سیاست های تجارتی و سیاست زدایی از حوزه مراقبت سلامت

Colin Leys and Colin Hay: Market-Driven Politics and the

Depoliticisation of Healthcare

   
دکتر سلیمانی کوروش 30 –  ویلیام سی.کوکرهام: جامعه شناسی معاصر سبک زندگی سالم

William C. Cockerham: The Contemporary Sociology

of Health Lifestyles

   
دکتر عبداللهی اصغر 24 – سبک های زندگی سالم ، خانواده و طبقه اجتماعی

Pierre Bourdieu: Health Lifestyles, the Family and Social Class

   
دکتر عبدلی فرانک 3- سرمایه داری، صنعت سلامتی و بهداشت

Karl Marx and Frederich Engels: Capitalism, Health and the

Healthcare Industry

   
دکتر فرهادی ناورود سعید ۲۸ – آنتونی گیدنز: خود بازتابی و مصرف جایگزین دارو

Anthony Giddens: The Reflexive Self and the Consumption of

Alternative Medicine

   
دکتر قربانی مریم 27 –  سازماندهی ، مصرف دارو ، انتخاب غذا  و بیماری های طویل المدت

Anthony Giddens: Structuration, Drug Use, Food Choice and

Long-Term Illness

   
دکتر منشی ازغندی علیرضا 13-  تالکوت پارسونز :  میراث او و جامعه شناسی سلامت و بیماری

Talcott Parsons: His Legacy and the Sociology of Health and

Illness

   
دکتر نجاتی مصطفی 17 – جامعه شناسی سلامت و شفابخشی

Margaret Stacey: The Sociology of Health and Healing

   
دکتر هدایتی معصومه 16-  هرولد گارفینگل: درس هایی در باب رفتارهای برآیند (نوظهور) در سازمان های پیچیده

Harold Garfinkel: Lessons on Emergent Behaviours in Complex

Organisations

   
       
دکتر بنی اسدی فاطمه 5- نظم اجتماعی و سلامت عمومی

Emile Durkheim: Social Order and Public Health

   
دکتر جهانگیر راد میترا 8 –  مکس وبر : سازمان های بزرگ در جامعه امروزی ، عقلانیت قراردادی و بیمارستان مدرن

Max Weber: Bureaucracy, Formal Rationality and the

Modern Hospital

   
دکتر شهنوازی عبدالواحد 19- الیوت فریدسون: بیانات جامعه شناسی در مورد پزشکی مدرن و حرفه‌ای

 

Eliot Freidson: Sociological Narratives of Professionalism and

Modern Medicine

   
دکتر عباس ابادی سمیه سادات 14 – رابرت مرتن:نقش های شغلی، وضعیت اجتماعی و نا برابری های بهداشتی

 

Robert Merton: Occupational Roles, Social Status and Health

Inequalities

   
دکتر فتحعلی خانی مونا 9  – دانش پزشکی جامعه و تفکر جمعی

Ludwik Fleck: Thought Collectives and the Sociology of Medical

Knowledge

   
دکتر کمالی نژاد فرشید 4- فلورنس نایتینگل: رویکرد مبتنی بر تحقیق به بهداشت، مراقبت از سلامت و ایمنی بیمارستان

A Research-Based Approach to Health,Healthcare and Hospital Safety

   
دکتر کوهی کمالی شیوا 18-  اثرات اخلاقی برچسب زدن و بیماری روانی

Erving Goffman: The Moral Career of Stigma and Mental Illness

   
دکتر مظفری پور علی 23 – سلامت و شفا بخشی

Jurgen Habermas: Health and Healing Across the

Lifeworld–System Divide

   
دکتر مولوی عباس ۲۹ – آنتونی گایدنس:خطرهای احتمالی، جهانی شدن و بهداشت عمومی مردم بومی

Anthony Giddens: Risk, Globalisation and Indigenous Public

Health

   
دکتر مومن پور سمانه 7- معانی  و خویشتن در بیماری

George Herbert Mead: Meanings and Selves in Illness

   
دکتر هاشم زاده سعید 15-  الگوی زیستی روانی اجتماعی در خدمات بالینی پزشکی

George Libman Engel: The Biopsychosocial Model and the

Construction of Medical Practice

   
       
دکتر اسانی لیلا 6- امیل دورکهیم و توماس لاکمن : مذهب ،سلامت روانی و معنویت بعد از مسیحیت

Emile Durkheim and Thomas Luckmann: Religion, Post-Christian

Spirituality and Mental Health

   
دکتر امیری مهری 1-  جامعه شناسی بهداشت، بیماری و پزشکی: پیشرفت نهادی و چارچوب نظری

The Sociology of Health, Illness and
Medicine: Institutional Progress and
Theoretical Frameworks
Fran Collyer and Graham Scambler

   
دکتر بهروان سکینه 11- نقش مشارکتی تعامل بین بیمار و کارشناس درمانی در ایجاد معنا

Alfred Schutz: The Co-construction of Meaning within

Professional–Patient Interaction

   
دکتر پاکدل هادی 12 – سفید پوست بودن و مراقبت بهداشتی بومی

Antonio Gramsci and Pierre Bourdieu: ‘Whiteness’ and

Indigenous Healthcare

   
دکتر حاجات نیا بهمن 22- نظریه نظام های اجتماعی  و ترجمان پژوهش های  سلامت عمومی

Niklas Luhmann: Social Systems Theory and the Translation of

Public Health Research

   
دکتر حسین پورکوهشاهی محمود 21-  حکومت ، سیاست سلامت و مدیریت چاقی در کودکان

Michel Foucault: Governmentality, Health Policy and the

Governance of Childhood Obesity

   
دکتر صادق زاده مفرد زهرا 39- پزشک زدگی جامعه

Peter Conrad: The Medicalisation of Society

   
دکتر فاریابی منوچهر 20 –  پزشکی زدایی

Ivan Illich and Irving Kenneth Zola: Disabling Medicalisation

   
دکتر موسوی تیله بنی میرعون ۲۶- ویسنتو ناوارو: مارکسیسم، تسلط پزشکی، سلامت و مراقبت

Vicente Navarro: Marxism, Medical Dominance, Healthcare and

Health

   

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − seven =