, , , ,

رواندرمانی فراشناختی در سال 2018-2019

خبرنامه درمان فراشناختی اکتبر 2018

روانپزشکان آلمانی درمان فراشناختی را به زودی در دستورالعملهای درمانی توصیه می کنند: بعد از روانپزشکان کالج سلطنتی استرالیا و  نیوزلند و روانشناسان اجتماعی آلمان (DGPs) استفاده از رواندرمانی فراشناختی برای مبتلایان به روانپریشی در دستورالعمل های مصوب آنان قرار گرفت . همچنین  در حال حاضر بزرگترین انجمن روانپزشکان آلمان (DGPPN)  آموزش مهارتهای فراشناختی برای مبتلایان به روانپریشی را در دستورالعمل آینده خود برای درمان اسکیزوفرنی توصیه می کنند.

نتایج بدست آمده از  مطالعات متعددی که اخیرا صورت گرفته  نشاندهنده اثرات سودمند پایدارMCT  بر نشانه های مثبت ، افزایش ظرفیت تصمیم گیری و مدیریت اعتماد به نفس کاذب در اسکیزوفرنیا می باشد.

رواندرمانی فراشناختی حیطه ای گسترده از علوم مختلف شناخت و فراشناخت می باشد و شاخه تازه ای از رفتاردرمانی شناختی محسوب نمی شود.

گروه چندملیتی رواندرمانی فراشناختی تصمیم گرفته است  با توجه به تأکید رواندرمانی فراشناختی بر تمرین تکالیف ارایه شده به بیماران در زندگی روزمره و اثربخشی رواندرمانی فراشناختی و به منظور پیشگیری از عود بیماری ، این گروه در صدد است تا برنامه کاربردی (اپلیکیشن) درمان فراشناختی را طراحی و ایجاد نماید تا بیماران بطور شخصی و به سهولت بتوانند تکالیف درمانی را در زندگی روزمره خویش تمرین کنند و سبب رشد روانشناختی خویش شوند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 13 =