, , , ,

دانلود رایگان مقاله: مدل سازی در علوم شناختی: مروری بر ساختارهای شناختی- انجمن روان شناسی و مشاوره-کرج

مدلسازی شناختی حوزه ای در علوم شناختی است که اهمیت خاصی داشته و در میان محققین این رشته از اهمیت بالایی برخوردار است. ساختارهای شناختی، امکان ارزیابی کارکردی نظریه های مرتبط با شناخت را فراهم می کنند. در این مقاله، کارکردهای شناختی چون ادراک، حافظه، اهداف، حل مسأله، برنامه ریزی، استدلال و یادگیری در ساختارهای شناختی بررسی شده، مورد سنجش قرار می گیرند.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − seven =