, , , ,

دانلود رایگان مقاله: رژنراسیون در سیستم عصبی مرکزی- انجمن روان شناسی و مشاوره- کرج

ضایعات سیستم عصبی مرکزی بالغ، بدلیل مرگ نورونی و قطع ارتباطات آکسونی روی می دهد که موجب بروز نقص در عملکرد سیستم عصب مرکزی می شود. هدف از مقاله حاضر، مرور ظرفیت ذاتی رژنراسیون آکسون در سیستم اعصاب مرکزی بالغ، جهت دستیابی به پتانسیل های درمانی می باشد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − eight =