, , , ,

تلاش ذهنی

متناسب با میزان سختی فعالیتها، تلاش ذهنی ما تغییر می کند. جالب است بدانید که تلاش ذهنی، با احساس ما در مورد اینکه فعالیتی سخت است است یا آسان تغییر می کند. در واقع قشر مخ با توجه به احساس یا برداشت ما نسبت به سخت یا آسان بودن فعالیت، تلاش ذهنی را تغییر می دهد.

“گفت آسان گیر برخود کارها کز روی طبع                 سخت می گردد جهان با مردان سخت کوش”

1 reply
  1. pegah ramezani
    pegah ramezani says:

    hi
    The hard work I do is change depending on the mental efforts in fact the feeling and perception of how much can be understood through the sense that are recordedin the brain cortex .

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − eight =