Posts

, , , ,

گواهینامه صلاحیت دکتر سعید ملیحی الذاکرینی جهت تطبیق ، توسعه ، اجرا و آموزش رواندرمانی فراشناختی از دانشگاه هامبورگ