برنامه هفتگی دکتر سعید ملیحی الذاکرینی نیمسال دوم 96-97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی ظرفیت کلاس جنسیت ساعت امتحان تاریخ امتحان روز ، ساعت و محل تشکیل کلاس
27001 سايكونوروايمونولوژي 2.00 0.00 5 مختلط 14:00 97/03/30 چهار شنبه11:15 09:45 کلاس /304
27414 پسيكوفيزيولوژي و نوروپسيكولوژي 2.00 0.00 23 مختلط 16:30 97/03/29 پنج شنـبه13:00 11:30 کلاس /304
27415 پسيكوفيزيولوژي و نوروپسيكولوژي 2.00 0.00 9 مختلط 16:30 97/03/29 پنج شنـبه15:30 14:00 کلاس /302
27881 متون روانشناسي به انگليسي(2) 2.00 0.00 48 مختلط 14:00 97/03/23 دوشـــنبه09:30 08:00 کلاس /405
27884 متون روانشناسي به انگليسي(2) 2.00 0.00 50 مختلط 14:00 97/03/23 دوشـــنبه11:15 09:45 کلاس /405
27886 متون روانشناسي به انگليسي(2) 2.00 0.00 55 مختلط 14:00 97/03/23 دوشـــنبه13:00 11:30 کلاس /405
28034 متون روانشناسي به انگليسي(2) 2.00 0.00 54 مختلط 14:00 97/03/23 دوشـــنبه15:30 14:00 کلاس /405
28035 متون روانشناسي به انگليسي(2) 2.00 0.00 52 مختلط 14:00 97/03/23 دوشـــنبه17:15 15:45 کلاس /405

برنامه هفتگی دکتر سعید ملیحی الذاکرینی نیمسال دوم 96-97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی ظرفیت کلاس جنسیت ساعت امتحان تاریخ امتحان روز ، ساعت و محل تشکیل کلاس
66 روان شناسی اجتماعی پزشکی 2.00 0.00 10 مختلط 14:00 97/03/31 جمعه ساعت 8 الی 11 کلاس /202
67 روان شناسی اجتماعی پزشکی 2.00 0.00 10 مختلط 16:30 97/03/31 جمعه ساعت 11 الی 15 کلاس /202
68 روان شناسی اجتماعی پزشکی 2.00 0.00 9 مختلط 16:30 97/03/31 جمعه ساعت 15 الی 18 کلاس /202
© Copyright 2023 Dr.Saied Malihialzackerini / Symia Psychology & Counseling Center