“همکاران مرکز”

دکتر راحله کرم پور (PhD)”

متخصص  روان شناسی  کودک ونوجوان

(دارای مدرک دکتری روانشناسی کودک و نوجوان از انستیتو ویگوتسکی مسکو- PhD in Developmental & Medical Psychology)

مدیر کلینیک روان شناسی کودک و نوجوان سیمیا

 

 

“موسیقی درمانی ”

خدمات موسیقی درمانی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“بازی درمانی ”

خدمات بازی  درمانی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“توانمندسازی زبان و گفتار ”

خدمات روان شناسی و توانمندسازی زبان و گفتار  در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی”

خدمات سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“بهبود مهارت های حرکتی ”

خدمات حرکت درمانی و بهبود مهارت های حرکتی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“مدیر داخلی و مسئول پذیرش”

روشنک تقوایی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی