عمومی و تخصصی مرکز روانشناسی و مشاوره سیمیا

زمان: هر هشت ساعت یک روز صبح تا عصر

(زمان دقیق برگزاری کارگاه ها با هماهنگی شرکت کنندگان تنظیم خواهد شد.)

هزینه ثبت نام در هریک از کارگاه های 8ساعته 6000000ریال معادل ششصدهزار تومان و کارگاه های 16 ساعته 12000000 ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان است

نحوه برگزاری حضوری و الکترونیکی / مجازی (ترکیبی) : دفتر مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا

ظرفیت (تعداد ) هر کارگاه: حداقل 7 و حداکثر 10 نفر

مدارک مورد نیاز:

ارایه رونوشت کارت دانشجویی

ارایه رونوشت کارت ملی

یک قطعه عکس

اصل قبض پرداخت شهریه

کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی و گواهینامه معتبر برای روانشناسان می باشد

دوره جامع (کارورزی) کارگاه های تخصصی آسیب شناسی روانی (براساس دی اس ام ۵): – 20 جلسه 8 ساعته (5 ماه / 160 ساعت ) (هزینه ماهانه 24000000ریال معادل دومیلیون و چهارصدهزار تومان) 17 مبحث جداگانه در حیطه آسیب شناسی روانی آموزش داده خواهد شد و جزئیات محتوایی کارگاه ها در بخش جزئیات کارگاه ها آورده شده است. همچنین برای هریک از مباحث گواهی کارگاهی جداگانه صادر می شود