در پی برگزاری انتخابات استانی و طی حکم جناب آقای دکتر حاتمی ریاست انجمن ، دکتر سعید ملیحی الذاکرینی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و نایب رئیس شعبه انجمن مطالعات رواندرمانی در استان البرز منصوب شد