برنامه کلاسهای روانشناسی و مشاوره دانشگاه دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی
نمیسال اول ۹۷-۹۶

 

 

 

برنامه تدریس دکتر سعید ملیحی الذاکرینی در واحد های کرج و امارات متحده عربی – دبی  (نیمسال اول ۹۷-۹۶)

 

نام درس

ساعت نظری

مقطع کلاس

مشخصه

روز و ساعت تشکیل و شماره کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

متون روانشناسی به انگلیسی(۲)[۲,۰]

۲

کارشناسی کرج

۲۷۷۳۰

ش.کلاس /۳۰۵ سه شنبه ۰۸:۱۵–۰۹:۴۵

۹۶/۱۰/۱۴

۱۳:۴۵

متون روانشناسی به انگلیسی(۲)[۲,۰]

۲

کارشناسی کرج

۲۷۷۴۴

ش.کلاس /۳۰۵ سه شنبه ۱۰:۰۰–۱۱:۳۰

۹۶/۱۰/۱۴

۱۳:۴۵

متون روانشناسی به انگلیسی(۲)[۲,۰]

۲

کارشناسی کرج

۲۷۷۵۷

ش.کلاس /۳۰۵ سه شنبه ۱۲:۳۰–۱۴:۰۰

۹۶/۱۰/۱۴

۱۳:۴۵

سایکونوروایمونولوژی[۲,۰]

۲

دکترا امارات

۱۷۳۱۱۱۲۵

ش.کلاس چهار شنبه ۰۸:۲۰—۱۰:۲۰

۹۶/۱۰/۱۶

۱۳:۴۵

سایکونوروایمونولوژی[۲,۰]

۲

دکترا امارات

۱۷۳۱۱۱۲۶

ش.کلاس چهار شنبه ۱۰:۳۰—۱۲:۰۰

۹۶/۱۰/۱۶

۱۳:۴۵

سایکونوروایمونولوژی[۲,۰]

۲

دکترا کرج

۲۷۰۰۰

ش.کلاس چهار شنبه ۱۲:۳۰–۱۴:۰۰

۹۶/۱۰/۱۶

۱۳:۴۵

سایکونوروایمونولوژی[۲,۰]

۲

دکترا کرج

۲۷۰۰۱

ش.کلاس چهار شنبه ۱۴:۱۵–۱۵:۴۵

۹۶/۱۰/۱۶

۱۳:۴۵

کاربردمقدماتی آزمونهای روانی[۲,۰]

۲

ارشد کرج

۲۶۴۲۲

ش.کلاس چهار شنبه ۱۶:۰۰–۱۷:۳۰

۹۶/۱۰/۲۳

۱۳:۴۵

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی[۲,۰]

۲

ارشد کرج

۲۷۳۶۴

ش.کلاس پنج شنبه ۰۸:۱۵–۰۹:۴۵

۹۶/۱۰/۱۹

۱۰:۴۵

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی[۲,۰]

۲

ارشد کرج

۲۷۳۶۵

ش.کلاس پنج شنبه ۰۹:۴۵–۱۱:۱۵

۹۶/۱۰/۱۹

۱۰:۴۵

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی[۲,۰]

۲

ارشد کرج

۲۷۳۷۳

ش.کلاس پنج شنبه ۱۱:۳۰–۱۲:۰۰ ش.کلاس پنج شنبه ۱۳:۰۰–۱۴:۰۰

۹۶/۱۰/۱۹

۱۰:۴۵

 

 

حضور در بیمارستان
دکتر راحله کرم پور

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com