فراشناخت: شناخت فعالانه مشارکت در یادگیری راهبردها و شیوه های خودکنترلی

هدف ما به کارگیری دانش علوم مختلف شناخت و فراشناخت در عرصه عمل است.

می توانیم دانش و مهارت های تشخیص خطاهای پردازش اطلاعات در بیماری های مختلف روانی را در عرصه بالین گسترش داده ، شیوه های اصلاح و تغییر تحریف های شناختی و فراشناختی در بیماری های مختلف را به یک برنامه ی درمانی – مداخله ای تبدیل کنیم.

رواندرمانی فراشناختی

در نیمه دوم قرن بیستم ، روانشناسی حوزه عمل خود را گسترش داد و موضوعاتی نظیر تفکر ، شناخت و فرایندهای شناختی را با دیدی وسیع تر مورد مطالعه قرار داد . این موضوعات به علت اینکه رابطه نزدیکی که با درون نگری دارند، در ضمن تسلط رفتارگرایی در نیمه اول قرن بیستم عمدتا نادیده گرفته شده بودند . در زمان حال این زمینه ها مورد علاقه شدید روانشناسان قرار دارند و به طور علمی مورد بررسی قرار می گیرند. فراشناخت یک مفهوم وسیعی است که شامل دانش افراد درباره ماهیت افراد بعنوان شناسائی کنندگان  ماهیت تکالیف شناختی مختلف و نیز استفاده از راهبردهایی شامل مهارت های اجرائی برای نظارت کردن و نظم بخشیدن به فعالیت های شناختی خود شخص برای کنارآمدن با تکالیف مختلف می باشد .مرکز جامع خدمات روانشناسی ومشاوره سیمیا با استعانت از استادان و پژوهشگران علوم مختلف زبان شناسی ، علوم شناختی ، علوم اعصاب و روانشناسی و با هدف توسعه این شیوه نگرش به انسان ، با مشارکت دانشگاه هامبورگ اقدام به  تشکیل مؤسسه فراشناخت نموده است. یکی از مهمترین اهداف این موسسه کاربرد دانش و راهبردهای فراشناختی در عرصه تشخیص و درمان اختلالات روانی است. این انستیتو عموم افراد علاقمند به این حیطه را به مشارکت و همکاری دعوت می کند.

اعضای مؤسسه فراشناخت